Хууль дүрэм

Хөтөлбөр, зохион байгуулалтын бүтэц орон тоог батлах тухай…

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 183.1, Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9.1, Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн 9.1, “Монгол Улсын төрөөс Засгийн газрын үйл ажиллагааны чиглэл, бүтцийн ерөнхий тогтолцооны өөрчлөлт, шинэчлэлийн талаар баримтлах бодлогын тухай” Улсы...

Ажлын хэсэг байгуулах тухай /ЭМБ-ын 2010 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх/ …

Эрүүл мэндийн сайдын 2009 оны 435 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор ТУШААХ нь: 1. Эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2010 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг нэгдүгээр, ажлын хэсгийн ажиллах удирдамжийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус бата...

Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай…

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 17.5 дахь заалт, Эмнэлгийн мэргэжилтний зөвшөөрлийн зөвлөлийн 2010 оны 10 сарын 05-ны 5 дугаар хурал болон 2010 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 6 дугаар хурлын шийдвэрүүд, холбогдох журмыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь: Монгол улсад мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрх...

Журам батлах тухай /ОБЕГ-тай хамтарсан тушаал/…

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 5.1, 5.2.1, 5.2.4-р заалт, Эрүүл мэндийн сайдын 2009 оны 9 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 293 дугаар тушаалаар батлагдсан Эрүүл мэндийн байгууллагын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах стратеги төлөвлөгөөний 5.8-д заасныг үндэслэнТУШААХ нь: 1. “Эрүүл...

Халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх , хянах үндэсний хөтөлбөр батлах тухай…

Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1. ”Халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөр”-ийг 1 дүгээр, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай. 2. Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд олон улсын байгууллага, хандивлагчдын зээл, тусламжийн...

Эрүүл мэндийн технологийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр батлах тухай…

1. Эрүүл мэндийн технологийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийг 1 дүгээр хавсралт ёсоор, уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай. 2. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг 2003 оноос эхлэн жил бүри...

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай…

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Монгол Улсын Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь заалт, Эрүүл мэндийн яамны “Эрүүл мэндийн чиглэлээр аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох комисс”-ын 2010 о...

Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын хуралдааны дэгийн 23.13-ийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь: 1.Дараахь ажлыг зохион байгуулж хэрэгжүүлэхийг Засгийн газар /Н.Энхбаяр/-т даалгасугай: 1/ Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуультай холбогдсон журам,заавар болон даатгалын гэрээ, гэрчилгээний загвар...

Дархлаажуулалтын тухай…

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1. Монгол Улсын хүн амыг халдварт өвчнөөс сэргийлэх, дархлаажуулалттай холбогдсон харилцааг зохицуулахад энэ хуулийн зорилт оршино. 2 дугаар зүйл. Дархлаажуулалтын тухай хууль тогтоомж 2.1. Дархлаажуулалтын тухай хууль тогтоомж нь Үндсэн хууль Эрүүл мэндийн тухай, Ари...

Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай…

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1. Энэ хуулийн зорилт нь эрүүл мэндийн даатгалын хэлбэр, хамрах хүрээг тогтоож, эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулж шимтгэл төлөх, эрүүл мэндийн даатгалын санг бүрдүүлэх, хуваарилах, зарцуулахтай холбогдсон даатгалын болон эрүүл мэндийн байгууллага, төр, иргэн, хуулийн э...

Шинэ мэдээ

© 2019 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. ЦАХИМ ЭМЧ ХХК